** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **

Melkweg Concert Review

 

  heather nova - old logo

Amsterdam Melkweg Concert Review from NRC Handelsblad, December 17 199


Amsterdam Melkweg Concert Review from NRC Handelsblad, December 17 1994
by Hester Carvalho

 

Heather Nova: articles: NRC Handelsblad, Saturday December 17, 1994

Flexibele stem van Nova van hoog naar haperend, door Hester Carvalho

Alsof iemand met een vinger langs de rand van een glas draait, zo hoog en vluchtig kan Heather Nova zingen. Maar het is slechts één van de uitdrukkingen die Nova in haar stem legt. Want net als vroeger Kate Bush, en tegenwoordig Tori Amos of ook Jeff Buckley, is Heather Nova een zangeres die op theatraal bestudeerde wijze haar stem gebruikt.

Nova, afkomstig van de Bermuda's, heeft onlangs haar tweede cd uitgebracht, Oyster. Hoewel haar debuut-cd nog live bij een concert was opgenomen, is Oyster een uiterst gepolijste plaat geworden. Er lijkt alles aan gedaan om de toch al dromerige nummers nog 'magischer' te maken; Nova's stem zweeft als die van een sirene over een glazige instrumentatie. De twinkelende gitaar en scherp getekende drums vormen samen maar een ijle basis, maar worden af en toe bijgestaan door een robuuste cello.

Heather Nova's composities hebben een kwaliteit die vrouwelijke songschrijvers vaker lijken te hebben; het organische opbouwen van een nummer. Het onderscheid tussen couplet en refrein ligt minder wetmatig, bij overgangen is het een uitbarsting van de stem die schijnbaar onverwacht de muziek een andere richting op duwt.

Ingebed in de muziek van vier toegewijde muzikanten, waaronder een celliste, bracht Heather Nova gisteravond in de Melkweg haar nummers met bestudeerd flegma. Het blonde haar uit de ogen waaierend, met af en toe de armen in haar nek gevlijd, kreunde ze de woorden. Want behalve hoog, zwenkt Nova graag naar haperend gekwelde, of juist met veel lucht uitgeblazen klanken.

Nova heeft de expressie van Tori Amos. Ze heeft ook de magisch erotische teksten. Maar ze heeft niet de volledige overgave die Amos live laat zien. Heather Nova behoudt een afstand en is ook minder expliciet. Ze zingt dan wel smachtend 'I want you to come...', maar voegt daar na drie keer toch nog aan '...walk this world with me'.

 

Copyright ©1995 - 2006 Saltwater Ltd.

(Google translation)

Heather Nova: articles: NRC Handelsblad, Saturday, December 17, 1994

Flexible voice of Nova High to haltingly, by Hester Carvalho

As if someone with a finger along the rim of a glass is running so high and volatile Heather Nova can sing. But it is only one of the expressions that Nova's voice explains. For, just as before Kate Bush, Tori Amos and now or even Jeff Buckley, Heather Nova is a singer who studied theatrical manner using her voice.

Nova, from the Bermuda, has recently released her second album, Oyster. While her debut CD has been recorded live at a concert, is a highly polished Oyster album. It seems everything done to the already dreamy songs are 'magical' to make, Nova's voice floats like that of a siren on a glassy instrumentation. The twinkling guitar and drums sharply drawn together but a thin base, but occasionally assisted by a robust cello.

Heather Nova's compositions have a quality female songwriters seem to have more, the organic building a song. The distinction between verse and chorus is less lawful, it transitions to a explosion of the voice that seemingly unexpected music pushes a different direction.

Embedded in the music of four dedicated musicians, including a cellist, brought Heather Nova last night in the Galaxy's songs with studied indifference. The blonde hair fanning out of the eyes, and occasionally the arms piled on her neck, she moaned words. Except for high slew Nova tortured like to stutter, or even with much air blown sounds.

Nova, the expression of Tori Amos. She also has the magical erotic texts. But she does not have the complete surrender that Amos live shows. Heather Nova maintains a distance and is less explicit. She sings longingly or 'I want you to come ...', but adds three times still to "... walk this world with me."

 
Copyright © 1995 - 2006 Salt Water Ltd..

Rating for heathernova.us